Структура

„Морски дар 09“ ЕООД е организация, която непрекъснато се обновява и разраства. В структурите на компанията работят над 35 души, чиято основна цел е задоволяването на нарастващите нужди и изисквания на потребителите чрез непрекъснато обновяване на продуктовата гама, развитие на дистрибуционната мрежа и контрол върху качеството на операциите на всички нива.

Организационната структура на „Морски дар 09“ ЕООД е функционална, като за всеки отдел има самостоятелен ръководител.  Под пряка отчетност на собственика на компанията са ръководителите на отдел „Финанси и Администрация“, отдел „Търговия“ и отдел „Логистика“. В отдел „Финанси и Администрация“ са позиционирани всички финансово – счетоводни и административни дейности свързани с организацията, както и обслужването на контрагенти на фирмата с финансово счетоводна информация, касаеща бизнес взаимоотношенията между двете страни.

В отдел „Търговия“ са конкретизирани две направления, които са съставна части от целия бизнес на „Морски дар 09“ ЕООД -  „Продажби“, където се осъществява целия процес на комуниация и съвместна дейност със сегментираните пера на търговска дейност на компанията.

Отдел „Логистика“ реализира дейности като логистичен и стоков анализ, прави прогнози и поръчки и извършва логистични операции. Под нейно ръководство e централната логистична структура в кв. Военна рампа, ул. проф. Иван Георгов №3 на площ от 1960 кв.м.