Внос

Основната задача на компонента внос е да осигури достатъчно голяма диверсификация на риба и рибни продкти за вътрешния пазар в точното време и необходими количества. Естеството и конкретизирането на внасяната стока се определя на база непрекъснато наблюдение на пазара, неговите нужди и съответната сезонност в търсенето.

Търсената диверсификация в рибните продукти и намаляването на тяхната сезонност се отразява на стабилизирането на оборотите на фирмата и намаляването на разликите в тях през различните периоди от годината.

За да се гарантира избягването на изброените по-горе проблеми пред рибния сектор, „Морски дар 09“ ЕООД е изградило политика на дългогодишно сътрудничество със своите доставчици, както и структура на внос със собствен транспорт от рибни борси в съседна Гърция. Компанията обезпечава тези сътрудничества с договори, по възможност предлагащи ексклузивни права на територията на страната.

Своите доставчици „Морски дар 09“ ЕООД подбира на база изградени във времето компоненти и параметри, а именно:

  • Опит;
  • Качество на предлаганата стока;
  • Цени;
  • Документална обезпеченост;
  • Условия на плащане;
  • Капацитет на предлаганите стоки;
  • Възможност за лесна и своевременна комуникация;

„Морски дар 09“ ЕООД е компания, която обръща особено внимание на внос на риби и рибни продукти, които са аквакултури поради факта, че те са възобновяеми и екологично чисти, а това е изключително важно за фирмите и рибния сектор, като цяло, в Световен мащаб.