„МОРСКИ ДАР 09“ ЕООД е бенефициент с одобрен проект по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Основната цел на проекта е създаване на модерно енергийно ефективно предприятие за преработка на риба и рибни продукти.

Очакваните резултати от реализацията на проектното предложение са:

- Закупени, монтирани и въведени в експлоатация нови машини и оборудване, съоръжения и други;

-Закупена специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на предприятието;

- Закупено специализирано транспортно средство;

- Достигнато съответствие с международно признати стандарти ISO 14001 и BS OHSAS 18001;

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 341 072,68 лева,

от който 255 804,51 лв. европейско и 85 268,17 лв. национално съфинансиране.