През месец януари 2020 год., фирма МОРСКИ ДАР 09 ЕООД внедри международните стандарти БДС EN ISO 14001:2015 и ВS OHSAS 18001: 2007, с което определи изискванията към системата за управление на околната среда и на системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд.

Документираната система за управлението на околната среда е инструмент, които позволява на организацията да контролира въздействието от своята дейност върху околната среда.

Чрез внедряването на Системата за управление на здравето и безопасността при работа организацията демонстрира ангажираност по отношение на безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези, към които е насочена дейността ú.

МОРСКИ ДАР 09 ЕООД се стреми към намаляване на заболеваемостта и травматизма и свързаните с тях разходи и намалена производителност, както и да повиши мотивацията на персонала.

Ръководството се ангажира да поддържа политиката на дружеството по отношение на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд на разположение на заинтересованите страни, както и да ги прилага на всички равнища в организацията.